Applicant Tracking System คืออะไร

Applicant Tracking System หรือ ATS ทำให้คุณ เจอคนเก่ง ได้คนที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม Applicant Tracking System หรือ ATS คืออะไร A = Applicant ผู้สมัคร T = Tracking การติดตาม S = System ระบบ จะเรียกว่า ระบบติดตามผู้สมัครงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า ATS คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่มาช่วยกระบวนการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment pipeline) ให้กับนายจ้างทุกประเภทธุรกิจ ทำไมต้องเลือกใช้ ATS การสรรหาผู้สมัครที่มีความสามารถและการจ้างงานคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานมีผลทำให้องค์กรสามารถเติบโตเท่าทันการแข่งขันในธุรกิจ นี่คือ เหตุผลว่าทำไมธุรกิจจำนวนมากจึงยอมจ่ายงบจำนวนมากให้กับการสรรหาบุคคลากร แต่การคัดเลือกคนที่เก่งและคนที่ใช่มาร่วมงานกับองค์กรมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน ทำให้เหล่า Recruiter หรือ Talent Acquisition ต้องหาตัวช่วยหรือมีระบบฯ เข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ช่วยค้นหาผู้มีความสามารถโดดเด่น ประเมินศักยภาพ ติดตามกระบวนการสัมภาษณ์ ประเมินประสิทธิภาพผู้สมัคร ยื่นข้อเสนอ… Continue reading Applicant Tracking System คืออะไร